Najpredávanejšie

naša cena 10,00 € (250,00 CZK)
skladom
naša cena 2,99 € (74,75 CZK)
skladom
naša cena 8,00 € (200,00 CZK)
skladom

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: ForGolf, s.r.o. Clementisova 1087/15, 90901 Skalica, IČO:47698446, DIČ:2024082148,  (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

6. Prijatím elektronickej objednávky dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.

7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

8. Hodnota tovaru uvedená v objednávke je konečná.

9. V prípade akciových ponúk sa do hodnoty objednávky nezarátava úhrada za doručenie tovaru / poštovné, kuriér, a pod. / .

10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať, ak nie je stanovené inak.

III. Ceny tovaru

1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

3. Všetky nami pripravené akcie neplatia pre veľkoobchodných odberateľov.

IV. Spôsob platby

1. Platby za tovar sa uskutočňujú dobierkou alebo platbou vopred na účet prevádzkovateľa.

2. Pri platbe dobierkou hradí kupujúci plnú sumu za tovar vrátane poštovného a balného až pri prebratí tovaru na príslušnej pošte.

3. Pri platbe bankovým prevodom je potrebné uhradiť cenu tovaru vrátane poštovného a balného vopred na bankový účet číslo: IBAN: SK3583300000002301001647 Všetky potrebné informácie k vykonaniu prevodu obdrží kupujúci v e-maily po potvrdení objednávky. Platbu je potrebné vykonať do 5  pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná. Za vykonanie prevodu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

4. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

V. Dodanie tovaru

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.

2. Tovar je zákazníkovi doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a zásielkovne.

3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

5. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, bezodkladne upovedomí pracovníčku pošty.

VI. Cena prepravy

1. Pri platbe prevodom na účet vopred je poštovné a balné 2,00 €. (Pri objednávke nad 50€ je poštovné pri platbe prevodom zdarma).

2. Pri platbe dobierkou je cena poštovného a balného 3,00 €.

3. Pri platbe prevodom a doručení kurierom je cena 4,00 €.

4. Pri platbe dobierkou a doručení kuriérom je cena 5,00 €

5. Pri osobnom prevzatí je doručenie zdarma.

6. Poštovné do ČR je podľa ceníka českej pošty.

VII. Vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu: ForGolf, s.r.o., Suchý Riadok 21, 90901 Skalica

2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne bude kupujúcemu účtované aj poštovné.

6. Respirátory ffp2, respirátory ffp3 a chranné rúška nieje možné vymeniť a vrátiť.

VIII. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.

3. Kupujúci zašle reklamovaný výrobok spolu s kópiou faktúry a formulárom pre vrátenie a reklamovanie tovaru na adresu: ForGolf, s.r.o., Dr.Clementisa 15, 90901 Skalica

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

IX. Výmena tovaru

Pri výmene tovaru účtujeme poštovné v hodnote 2,00€. Tovar posielame až po prijatí tovaru na výmenu.

X. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.

4. Kupujúci súhlasí s poskytutím osobných údajov, a to meno, priezvisko, adresa, telefón, email, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. spoločnosti ForGolf, s.r.o., za účelom realizácie obchodných aktivít. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.

5. Na adrese predávajúceho sa nenachádza kamenná predajňa, tovar je predávaný len prostredníctvom internetového obchodu www.sovick.eu.

OWQ0ZGQ